LEADER – noriu būti matomas

Projekto Nr. PLKT-KK-20-1-01755-PR001 „LEADER – noriu būti matomas“ pateikto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ tikslas – padidinti kaimo plėtros proceso dalyvių gebėjimus ir užtikrinti tvarią tinklaveiką kaimo vystymosi procese.

Uždaviniai:  1. Užtikrinti informacijos sklaidą kaimo vystymosi procese. 2. Padidinti kaimo plėtros procesų dalyvių kompetenciją informacinių technologijų srityje viešinant LEADER.

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendindamas šį projektą sieks paskatinti, kaimo plėtros proceso dalyvių, įgyvendinančių principą „Iš apačios į viršų“, įsitraukimą į kaimo plėtros politikos Lietuvoje formavimą bei sudarys sąlygas naujų idėjų generavimui ir efektyviam savo veiklų pristatymui bei viešinimui.

Tikslinė projekto grupė 40 Lietuvoje veikiančios kaimiškosios VVG ir jų nariai bei kiti kaimo plėtros proceso dalyviai. Projekto veiklos apims seminarų ciklų visose apskrityse organizavimą. Seminarų metu įgytos žinios bei patirčių mainai ugdys kaimo plėtros procesų dalyvių kompetencijas, VVG darbui suteiks našumo ir efektyvumo, o visuomenė sužinos apie „LEADER“  teikiamą naudą ir galimybes dar plačiau ir patraukiau. Tai abipusė nauda tiek projekto dalyviams tiek plačiajai visuomenei. Taip bus susistiprinti pilietinės visuomenės gebėjimai ir užtikrintas tinklaveikos tvarumas.