Sumanūs kaimai

Kviečiame susipažinti su sumanaus kaimo planu, parengtu 2022 m.

Atsisiųsti

Sumanaus kaimo planas – analize grindžiamas dokumentas, rengiamas ir įgyvendinamas siekiant nukreipti turimus vietos išteklius (ekonominius, kultūrinius, socialinius, aplinkos) pagrindinėms kaimo problemoms (pvz.: demografinio nuosmukio, žemo pajamų lygio, gamtinės aplinkos ar kt.) spręsti. Sumanaus kaimo planas, kaip investicinė iniciatyva, apima sumanius žmones, sumanų valdymą, sumanią ekonomiką, sumanią aplinką (Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės). Sumanaus kaimo planas (toliau – SKP) – tai konceptualaus pobūdžio Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVGT) parengtas dokumentas, skirtas bendrų kaimo vietovių iššūkių ir galimybių sumanaus kaimo kontekste identifikavimui. SKP parengtas vadovaujantis Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairėmis (toliau – SK gairės) ir atsižvelgiant į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginio plano (toliau – Strateginis planas) projekto nuostatas bei Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos atlikto tyrimo (toliau – Tyrimas) dėl sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje įžvalgas.

Rengiant SKP buvo atlikta apibendrinta kaimo vietovių SSGG ir Strateginio plano poreikių analizė sumanaus kaimo kontekste, organizuotos diskusijos bendram vietos veiklos grupių (toliau – VVG) suvokimui apie Sumaniųjų kaimų priemonę, skirtumų su vietos plėtros strategijų projektais išryškinimui, galimų pavyzdžių aptarimui ir vieningai VVGT pozicijai dėl bendros sumanaus kaimo vizijos, strateginių tikslų ir siekiamų rezultatų. Svarbu pažymėti, kad kaimo bendruomenė SKP suprantama plačiąją prasme bei interpretuojama kaip visuomenė, kurioje susieti visų kaimo vietovės dalyvių interesai bendram SKP tikslo siekimui bei įgyvendinimui.

 


Keletas video idėjų Sumanių kaimų tema: