Netradicinis jaunimo užimtumas taikant inovatyvias technologijas

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija

Projekto vykdytojas: Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Vietos projekto tikslas yra sudaryti sąlygas, jaunimui naudotis neformalaus užimtumo veiklos rezultatais įrengtoje inovatyvių technologijų erdvėje. Skatinti Jaunimą netradiciškai leisti laisvalaikį grupėje, žaidžiant edukacinius kompiuterinius žaidimus visu projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu, bei užtikrinti projekto tęstinumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įrengti inovatyvių technologijų erdvę, skirtą jaunimo užimtumui, pritaikant neformalaus švietimo veiklas.
  2. Stiprinti iniciatyvumą, partnerystę ir bendruomeniškumą sudominant jaunimą informacinių technologijų galimybėmis, tobulinant užsienio kalbų įgūdžius.

Vietos projekto idėjos pradžia gimė 2015 m. pavedus Darbėnų gimnazijos mokinių savivaldos klubui  atlikti informacinių technologijų ir kitų mokymo priemonių monitoringą. Monitoringo tikslas – išsiaiškinti kokių priemonių trūksta jaunimo užimtumo problemai spręsti. Remiantis apklausos rezultatais nutarta, kad būtinai reikia sudaryti sąlygas neformalioms Darbėnų seniūnijos jaunimo užimtumo veikloms, įrengiant inovatyvių informacinių technologijų erdvę gimnazijos patalpose.

Išgryninus vietos jaunimo poreikį, įvertinus organizuotos apklausos rezultatus ir jaunimo noro imtis bendrų iniciatyvų, nutarta įgyvendinti vietos projektą jaunimo užimtumo veikloms gerinti, užimtumui didinti. pasitelkiant inovatyvias technologijas. Iniciatyvių tėvų organizuotame susirinkime buvo svarstytas klausimas dėl inovatyvios informacinių technologijų erdvės steigimo, skirto jaunimo laisvalaikio užimtumui ir pasiūlyta surengti aukcioną dėl lėšų (nuosavo indėlio)

surinkimo šios idėjos įgyvendinimui. Pasitelkiant partnerius, atsakingus asmenis, organizuotas inovatyvių technologijų erdvės pristatymas, supažindinta  tikslinė jaunimo grupė, visuomenė, partneriai ir kiti jaunimo atstovai su jaunimo neformalaus užimtumo veiklomis, numatant naudojimosi procesą. Šis vietos projektas ir jo finansavimo šaltiniai nuolat buvo viešinami.

Projekto rezultatas – įrengta inovatyvių technologijų erdvė bei sudarytos sąlygos jaunimui naudotis neformalaus užimtumo veiklos rezultatais įrengtoje inovatyvių technologijų erdvėje. Padidėjo jaunimo užimtumas ir netradiciškai bei kokybiškai leidžiamas laisvalaikis grupėje, stiprėjo iniciatyvumas, partnerystė ir bendruomeniškumas. Pritaikant neformalaus švietimo veiklas, informacinių technologijų pagalba yra tobulinami užsienio kalbų įgūdžiai.

Daugiau informacijos:
http://kretingosvvg.lt/