Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA 

Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko Vietos Veiklos Grupių Tinklas, asociacija, kodas 301501654, (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu). 

Ši privatumo politika skelbiama viešai ir prieinama visiems duomenų subjektams. 

Mes laikome asmens duomenų apsaugą labai svarbia ir įsipareigojame laikytis įstatymų  reikalavimų dėl duomenų apsaugos. 

Tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos  asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir  kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat  kompetentingų institucijų nurodymų. 

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA 

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos  taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti. 

Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų interneto svetainę siūlomomis funkcijomis ir  paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto  atskirai nurodyta ir pranešta, paprašyta sutikimo. 

Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie  tai pranešdami mums kontaktais, kuriuos rasite mūsų interneto svetainėje. Visais klausimais dėl  duomenų apsaugos galite kreiptis į žemiau nurodytą kontaktinį asmenį. 

Su savo teisėmis ir jų įgyvendinimo tvarka galite susipažinti Asmens duomenų subjektų  teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse, kurių elektroninė versija ar jos aktualus  tekstas patalpintas į Bendrovės internetinę svetainę. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS 

Mūsų tvarkomų apie Jus asmens duomenų pagrindai – siekis tinkamai vykdyti savo  sutartinius įsipareigojimus (pvz., suteikti Jums paslaugą), kurios šalis esate Jūs, ir/arba Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas asmens duomenų tvarkymui ir/arba teisinė prievolė ir/arba teisėtas  interesas ir/arba teisės aktų reikalavimų vykdymas. 

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją arba jos  fragmentus, susijusius su Jumis arba tokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba  netiesiogiai Jus identifikuoti. 

Mes galime tvarkyti asmens duomenis apie Jus iš skirtingų šaltinių, įskaitant asmens  duomenų tvarkymą: (i) tiesiogiai iš Jūsų; (ii) kai Jūs lankotės Mūsų interneto svetainėje ir (iii) iš  kitų šaltinių.

Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai  nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu  arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome  ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai  siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus  interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo  laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja  duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų  saugojimas. 

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad  asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ 

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate: 

 • kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, naudojatės mūsų svetaine ar mobiliosiomis  programomis, užpildote formas arba kreipiatės dėl paslaugų teikimo mūsų internetinėje  svetainėje, kreipiatės į mūsų personalą ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais; 
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų; 
 • kai dalyvaujate diskusijų forumuose, komentuojate mūsų interneto dienoraštyje ar  naudojatės kitomis socialinės žiniasklaidos funkcijomis mūsų svetainėje, dalyvaujate akcijose ar  apklausose, kitokio pobūdžio veikloje, kuri vykdoma mūsų svetainėje ar socialinėje  žiniasklaidoje; 
 • kai dalyvaujate konkursuose, reklaminėse akcijose ar apklausose kitais būdais,  įskaitant mūsų partnerių ir socialinės žiniasklaidos vykdomas veiklas; 
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių. 

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el.  pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją,  kurią Jūs nusprendėte mums pateikti. 

Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui,  kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų. 

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, todėl jei nuspręsite to nedaryti,  gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų. 

Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės  vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti  įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), tai jie nebus tvarkomi ir  saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas. 

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini  paslaugai suteikti) mes netvarkome ypatingų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su  fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais,  naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens  teistumą.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ar sutartį ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: 

 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti; 
 • paslaugoms teikti; 
 • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus; 
 • pardavimui skatinti, loterijoms arba konkursams rengti; 
 • klientų lojalumui užtikrinti; 
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti; 
 • informacijai Jums siųsti; 
 • Mūsų svetainės, prekių bei paslaugų naudojimui įvertinti ir Jūsų paieškos bei  pirkimo įpročiams suprasti; 
 • rekomenduoti Jums prekių/paslaugų; 
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti; 
 • Mūsų reklamų efektyvumo analizei; 
 • elgesio internete analizei; 
 • kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba)  patikrinti Jūsų tapatybę. 

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija. 

RINKODAROS PRANEŠIMAI 

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės  apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius,  paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia,  remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija. Retkarčiais Mes taip pat  galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais. 

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS 

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens  duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai remia Mūsų pardavimo skatinimo  priemones ir svetainės administravimą. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos  padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime  padaryti, norėdami patobulinti savo gaminius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias  rinkodaros kampanijas arba pardavimo skatinimo efektyvumą. Be to, jeigu užsisakote prekę arba  paslaugą, Mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms  šalims, siekdami užtikrinti Jūsų užsakymų įvykdymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime 

imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti  priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS 

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių,  norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino  sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes  nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos  apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės  privatumo politiką. 

Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos  inspekcijai, jeigu manote, jog netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Jūs turite teisę: 

 • kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens  duomenis; 
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti  tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai  susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi,  neišsamūs ar netikslūs; 
 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens  duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su  savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi  neteisėtai arba nesąžiningai; 
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar  ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio  siekia Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. 

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami  sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi,  kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes  įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs  galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar  ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis.  Informuojame, kad mes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba  yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų.  

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums  pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo  atveju, jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome netikslius Jūsų duomenis. 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti elektroniniu paštu gaunamų mūsų naujienlaiškių, biuletenių, SMS pranešimų ar kitos panašios reklaminės informacijos susisiekę su  mumis. Taip pat kiekvieno el. laiško su komercinio pobūdžio pranešimu apačioje mes pateikiame nuorodą dėl pranešimų apie akcijas atsisakymo.  

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Mums, jei nenorite, kad  ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, 

kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir įmonės  paskelbtose Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse;  norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus. 

ATSAKOMYBĖ 

Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti  apie atitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens  duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą. 

Mes neatsakome už ryšio sutrikimus, dėl kurių internetinio puslapio vartotojai ir kiti  asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.  

Mes negalime visiškai garantuoti, kad internetinio puslapio funkcionavimas bus  nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad mūsų internetinis puslapis bus visiškai  apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Informuojame, kad bet kokia medžiaga,  kurią skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamasis mūsų internetiniu puslapiu, yra  išimtinai gaunama Jūsų nuožiūra bei rizika. Jeigu nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome  nesinaudoti mūsų interneto svetaine. 

Jeigu Jūs esate registruotas internetinio puslapio vartotojas (kai tokią galimybė  suteikiama), tai prisiimate visą riziką ir atsakomybę už trečiųjų asmenų veiksmus mūsų  internetiniame puslapyje, atliktus pasinaudojus savo prisijungimo duomenimis, ir įsipareigojate  įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis. Jeigu  nenorite prisiimti šios rizikos, tai prašome nesinaudoti mūsų interneto svetaine. 

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS 

Šios privatumo politikos redakcija elektroninė versija ar jos aktualus tekstas  patalpinamas į internetinę svetainę. 

Mes galime keisti šią Privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją. 

Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y.  nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų interneto svetainėje. 

Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, tai turite teisę atsisakyti  naudotis mūsų bei mūsų internetiniame puslapyje teikiamomis paslaugomis. Jei po Privatumo  politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų ar mūsų internetinio puslapio  teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja Privatumo politikos redakcija. 

MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Kviečiame Jus kreiptis į Mus dėl visų su šia privatumo politika arba Jūsų asmens  duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu, el. paštu, telefonu,  atvykus į mūsų ofisą.