Kartu esame galimybė

„Kartu esame galimybė“ Nr. PLKT-PV-23-1-00863-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014– 2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Tikslas – padidinti kaimo plėtros proceso dalyvių įsitraukimą į kaimo plėtros programą per LEADER priemonę bei skatinti priemonės žinomumą.

Uždaviniai:

1. Skatinti kaimo plėtros procesų dalyvius kurti inovatyvius sprendimus kaimo plėtrai bendradarbiavimui ir augimui, kūrybiškumui ir inovacijų diegimui siekiant sėkmingo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos:
– 3 vnt. seminarų-dirbtuvių „LEADER Lab“ po 16 dalyvių, viso 48 dalyviai.
– Konferencija „Kartu esame galimybė“ – 100 dalyvių.
2. Užtikrinti informacijos apie KPP galimybes sklaidą.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos:
– Kuriamas reprezentatyvus audiovizualinis turinys apie vietos projektus, kurie įgyvendinami per KPP priemonę „LEADER“. Planuojama pasirinkti 15 projektų iš kaimiškųjų VVG, kurios veikia 10-tyje apskričių. Bus kuriami 1-3 minučių trukmės video pristatymai, kuriuose bus pristatoma, kokių veiklų buvo imtasi projekto metu. Video medžiaga bus pristatoma plačiajai visuomenei. Tikimasi, kad kokybiškas ir reprezentatyvus audiovizualinis turinys apie geruosius pavyzdžius, kuris bus viešinamas youtube bei Meta (Facebook) paskyrose, teigiamai paveiks kaimo plėtros politikos formavimą Lietuvoje, įkvėps NVO teikti paraiškas naujiems, inovatyviems projektams.
– Inovatyvių kaimo vietovių projektų įgyvendintų per KPP priemones pristatymas mugėje „Kauno mugė“.