Ateities strategijos ir VVG jungtys – kol kas minčių lietus

VVGT valdyboje per išplėstinį posėdį, kuris vyko kovo 7 d., diskusijos buvo apie ateityje galimai neišvengiamus VVG susijungimus būsimoms kaimo strategijoms įgyvendinti. Žemės ūkio ministerija jau dėliojasi projektą kaip LEADER programa gyvuos po 2027 m. bei prašo pirmiausia patiems VVG tinklo nariams išdiskutuoti ir pasidalinti savo vizija, koks tai būtų procesas.Prieš valdybos posėdį daugelyje apskričių įvyko VVG vadovų ir strategijų administratorių diskusijos. Jų rezultatais dalijosi Panevėžio, Vilniaus, Marijampolės, Kauno, Alytaus, Utenos apskričių atstovai.

Apibendrintas nuomones VVGT pateiks Žemės ūkio ministerijai. Viena svarbiausių, kad skubėti su nuostatomis negalima – reikia skirti daugiau laiko diskusijoms, nes VVG vadovai turi atstovauti ne tik savo, bet ir teritorijos aktyvių žmonių nuomonei. Antra vertus, tikrasis LEADER – tai iniciatyva iš apačios, todėl gyventojams turi būti aiškiai suprantama jungimosi prasmė.

Labiausiai nuogąstaujama, ar susijungusi sistema garantuos, kad VVG aktyvūs žmonės vadovai, biurų darbuotojai neatitruktų nuo atokiausių teritorijos gyventojų. Taip pat aptarta, kaip skaitine reikšme galima būtų įsivaizduoti jungimąsi ir prieita prie bendresnės išvados, kad jokiu būdu tai neturėtų būti gyventojų skaičius (nes savivaldybės labai skirtingos), galbūt skaičiuoti galima būtų savivaldybių ar net seniūnijų lygmeniu.

Tikimasi, kad tai leistų bendrinti teritorines problemas ir neatitrūkti nuo žmonių. Pats jungimosi procesas turėtų būti ne prievartinis, bet aiškiai skatinamasis – numatant patrauklų finansavimą. Taip pat diskusijoje išsirutuliojo vizija, kad esančios vietos veiklos grupės neturėtų kurti dirbtinio naujo juridinio vieneto strategijos projektui įgyvendinti, bet pagal jungtines sutartis suformuotų bendrą valdymo organą, įsipareigojimus ir finansavimą.

Tinklo pirmininkė lanko tinklo narius: nuogąstavimas dėl ateities LEADER

VVG tinklo pirmininkė Helena Naglazienė pradėjo savo viešnages pas tinklo narius, kad geriau juos pažintų ir drauge aptartų tinklo veiklas bei vietos veiklos grupių aktualijas. Šiais metais pirmasis vizitas įvyko kovo 5 dieną Šiaulių krašte.

Šiaulių rajono VVG biure susirinko visų apskrities VVG atstovai. Aptarti pagrindiniai šių dienų VVG reikalai – Žemės ūkio ministerijos prašymas aptarti VVG jungimosi galimybes ir formas ateityje, naujų strategijų startai bei sumanių kaimų strategijų aktualijos.

Šiaulių rajono VVG, žmonės iš Radviliškio, Kelmės, Šiaulių, Joniškio, Raseinių, Pakruojo, Akmenės rajonų po diskusijų apibendrino, kad VVG jungimosi idėjos esmės dar negali giliai suvokti, reikėtų daugiau užuominų, daugiau laiko apmąstymams, kokią naudą susijungusios VVG duotų, ar jos neatitoltų nuo teritorijos gyventojų, nuo lūkesčių – ir ar toks jungimasis nepadarytų LEADERio eiline biurokratinę struktūra, kuri veikia ne iš apačios puoselėjamų vilčių, bet pagal reikalavimus iš viršaus.

Prie naujo laikotarpio starto linijos visos apskrities VVG stos nuo šių metų antrojo pusmečio, nes dar turi šio laikotarpio strategijų lėšų likučių ir organizuoja kvietimus. Taip pat grupių nariai pasakojo, kad aktyviai bendrauja su teritorijos pareiškėjais ir brandina Sumanių kaimų strategijų idėjas, tačiau sukonkretinti apčiuopiamų temų dar negali.

Susirinkimo darbotvarkėje bus sumanūs kaimai

Sausio 16 d. nuotoliu susitikusi VVGT valdyba nusprendė neatidėliodama kviesti narių visuotinį susirinkimą dėl „Sumanių kaimų“ priemonės. Susirinkimas vyks nuotoliu sausio 31 d. nuo 9 val.

Valdybos nariai diskusijose aptarė rekomendaciją tinklo nariams nedalyvauti paskelbtame pirmajame „Sumanių kaimų“ priemonės kvietime. Svarbiausia priežastis – į Taisykles perkeltas finansavimo intensyvumas gerokai perspaustas, nei tai numatyta Reglamente. Reglamente numatyta, jog ši pažangi ir labai geidžiama, jungianti kaimo veikėjus priemonė galėtų būti finansuojama iki  100 proc. Mūsuose, net nevyriausybininkai, įskaitant kaimų bendruomenes, savo idėjai gali tikėtis nedidesnio kaip 85 proc. intensyvumo, ką jau kalbėti apie į tinklą įsitraukti sutinkantį verslą (jam būtų taikomos 65 proc.) ar savivaldybės poreikius (40 proc.). Taip pat valdybos nariai rinks tarptautinę šios priemonės patirtį, sutarta rengti „Sumanių kaimų“ pavyzdžių aptarimo mokymus.

Taip pat valdyboje diskutuota dėl naujos atlyginimų sistemos. Tartasi, Kad tinklas parengtų pavyzdinę atlyginimų tvarką. Kalbėta apie regėjimo negalios žmonių galėjimą skaityti VVG informaciją, ir tartasi, kad reikia bendrų diskusijų su regėjimo negalios organizacijų specialistais, kaip VVG galėtų prisidėti prie šios grupės žmonių informacinio lauko gerinimo.

Aptartos vietos projektų taisyklių aktualijos. VVG tinklas nenuleidžia rankų ir inicijuos dar kartą diskusiją dėl grynojo pelningumo reikalavimo bendruomeniniam ir socialiniam verslui bei prievolės fiziniams asmenims pildyti „giminės medžius“.

VVG tinklo nariai kviečiami įsitraukti į dalyvaujamojo biudžeto webminarus, pakviesti kaimo bendruomenes aktyviai dalyvauti.

VVGT informacija

VVG tinklas dalyvavo ŽŪM konferencijoje „LEADER strategijos. Pradžia.“

Ketvirtosios Vietos plėtros strategijos startui naujas šūkis – SUkaimėk!

2023 m. gruodžio 15 d. visas vietos veiklos grupes (VVG) ir originaliausių LEADER vietos projektų vykdytojus, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pakvietė į Bistrampolio dvarą, į konferenciją „LEADER strategijos. Pradžia“, skirtą Lietuvos LEADER 20-mečiui paminėti. Ši ES LEADER programa kaimų gyventojams jau puikiai žinoma. Su šia programa, auginančia pilietinę visuomenę, auga Lietuvos kaimiškosios VVG, ŽŪM ir Nacionalinė mokėjimo agentūra.

Konferencijos dalyvius sveikino ŽŪM ministras Kęstutis Navickas, visi buvę ir esami vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) pirmininkai, tarp kurių buvo ir šiandieninis ŽŪM viceministras Egidijus Giedraitis bei kiti LEADER programos įgyvendintojai. Nuskambėjo geriausi linkėjimai iš Europos komisijos LEADER plėtros koordinatorės Ivonos Listvan.

Lietuvos kaimiškųjų VVG LEADER patirtis – jau trys įgyvendintos vietos plėtros strategijos. Per vietos žmonių iniciatyvas išsipildė bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų idėjos, remiamas kaimo verslas, ypač skatinamas naujų darbo vietų kaimiškose gyvenvietėse kūrimas. Visos vietos veiklos grupės jau stovi prie ketvirtosios vietos plėtros strategijos starto. Ir šiam procesui VVGT pirmininko pavaduotoja Kristina Švedaitė pasiūlė linksmą ir prasmingą šūkį „SUkaimėk!“.

Per konferenciją vyko LEADER vietos projektų mugė, kurioje dalyvavo po vieną iš visų VVG atrinktą projektą. VVGT valdybos nariai, vadovaujami pirmininkės Helenos Naglazienės, visiems konferencijos dalyviams išdalino po Kalėdinę dovanų kojinę su pačių VVG vieni kitiems kurtais šviesiais palinkėjimais.

VVGT informacija

Konferencijos pranešimai:

  1. VVG – sėkmės istorijos (Kristina Švedaitė, buvusi VVGT pirmininkė, VVGT valdybos narė, Kauno r. VVG pirmininkė)
  2. LEADER pridėtinė vertė (Neringa Viršilienė, Europos vertinimo pagalbos tarnybos geografinė ekspertė Lietuvai)
  3. CLLD/ LEADER ateitis (Iwona Lisztwan, DG AGRI atstovė) įkelta bus vėliau
  4. Naujo laikotarpio strategijų ambicija / indėlis į BŽŪP (Jurgita Stakėnienė, Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento direktorė).

Konferencijos nuotraukos (fotografas Liudas Masys) – https://bit.ly/48sBr5D

VVG – kaip regionų vystytojos

VVG – kaip regionų vystytojos

Lietuvos vietos veiklos grupių administracijos skaičiuoja jau devynioliktus metus. Kaip efektyviai panaudoti šiuos žmogiškuosius išteklius, įvyko diskusija su  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Kaziu Starkevičiumi. VVGT pirmininkę Heleną Naglazienę Seimo komiteto pirmininkas priėmė 2023 m. spalio 31 d.

Kalbėta apie regionines VVG, kurios galėtų administruoti kitus paramos fondus ir taip prisidėti prie Regionų pridėtinės vertės kūrimo ir didinimo 2024-2029 m.

Susitikime taip pat dalyvavo Asociacijos „Lietuvos socialinis verslas“ direktorė Viktorija Bražiūnaitė. Sutarta, kad VVGT ir socialinio verslo asociacija turi bendradarbiauti stiprindamos regionuose socialinio verslo idėją bei aptarti konkrečias bendradarbiavimo kryptis. Artimiausiu metu socialinio verslo asociacija rengs virtualų seminarą apie Kanados patirtį ir kvies VVGT nares dalyvauti.

49 VVG jungia virš 150 plataus profilio specialistų, turinčių patirties ir kompetencijų administravimo, finansų, viešųjų ryšių, viešųjų pirkimų, verslo planų rengimo, įvairių teisės aktų
analizės srityse.

Informaciją parengė
VVGT patarėja viešiesiems ryšiams
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė